madeniyag@akcanlar.com.tr +90 (850) 202 02 52 Whatsapp Destek

- Yağların Taşınması ve Depolanması

- Yağların Taşınması ve Depolanması

Tenekeler veya küçük ambalajlar açıkta bekletiliyor ise mutlaka korozyon için önlemler alınmalıdır. Ambalajlar kötü hava koşullarına dayanmak üzere tasarlanmışlardır.

Korozyondan korunmanın en iyi önlemlerinden biri de bu tür malzemelerin  üstünü bir örtü ile kapatmaktır.

Kapalı Alanda Saklama

Kapalı alanda saklama daima tercih nedenidir. Ancak depo alanı sınırlı ise küçük ambalajlar için bu alanı kullanmakta yarar vardır.
Genellikle kapalı mekanlarda sıcaklık çok düşmez.

Ancak geçen buhar hatları veya depo yakınlarında bulunan fırınlar depo sıcaklıklarını yükseltebilir. Bu durumda uzun süre sıcakta bekleyen yağlarda bozunma riski ile karşılaşılabilir. Uygun bir havalandırma ve alınacak tedbirler ile bu risk ortadan kaldırılmalıdır.

Eğer kapalı alan yokluğu sebebi ile fıçılar dışarıda saklanacak ise sırası ile aşağıda tarif edilen saklama tekniğinden biri mutlaka uygulanmalıdır:

A) Fıçıların yan yatırılarak depolanması

Fıçıları kapalı yerde saklama imkanı olmayıp da açıkta muhafazası gerekiyorsa, fıçılar yanlamasına sıralanmalıdır. Bu sayede fıçı üzerinde su birikmesi ve fıçının sıcaklık değişmelerinden dolayı nefes alması sırasında bu suyun içeri girmesi önlenmiş olur. Fıçılar doğrudan toprak üzerine konmamalıdır, çünkü toprak, hele üzerinde cüruf artıkları da olması durumunda, fıçıları çok kısa zamanda aşındırır.
En iyi yerleştirme şekli fıçıların tahta direkler üzerine konulmasıdır.

Bu işi yaparken boşaltma ve havalandırma tapalarının oluşturduğu doğrunun şekilde görüldüğü gibi paralel olmasına özen gösterilmelidir. Böylece söz konusu delikler yağın içinde kalır ve fıçıların havadaki nemi nefes alma yoluyla emmesi engellenmiş olur.

B) Fıçıların dik olarak depolanması

Eğer fıçılar anlatıldığı biçimde yatay olarak depolanamıyor ve dik olarak tutulmak zorunluluğu varsa, fıçılar paletlerin üzerinde, kapakları aşağıya bakacak şekilde (ters) depolanmalıdır.

Eğer fıçılar hem dik hem de kapakları yukarıda depolanmak zorundaysa (bu üç yöntem içinde en az tercih edileni budur), fıçıya bir takoz vasıtasıyla eğim vermeli ve tapaların orta çizgi üzerinde kalmasına dikkat edilmelidir. Böylece fıçının nefes alması sırasında içeriye su emilmesi önlenmiş olacaktır.

Fıçılar açık iken belirli aralıklarla korozyonun oluşup oluşmadığının kontrol edilmesi gerekir. Eğer fıçılarda korozyon oluşumu başlamış ise gerekli temizlik yapılmalı ve fıçılar hemen kapalı bir alana alınmalıdır.

 width=

 width=

Dökme Yağların Saklanması

Dökme yağ tankları mümkün ise kapalı alanlara yerleştirilmelidir Ancak yağmur, kar veya yüksek sıcaklık gibi dış faktörlerden korunabiliyorsa tankların dışarıda olmasının bir mahsuru yoktur.

Bütün dökme tankları, yağların transfer edildiği borular, dökme yağ doldurulan fıçılar etiketlenmelidir. Bu etiketleme sırasında malın cinsi/dolum tarihi gibi detaylar mutlaka belirtilmelidir.

Transformatör yağları (Diala AX) soğutucu sistem yağları (Clavus) saklanan tankların iç yüzeyleri epoksi reçine ile kaplanmalıdır. Özellikle transformatör yağ tanklarındaki nefeslenme boruları dışarıdan nemin girmesini engellemek için silika jel ile korunmalıdır.

Tank dipleri mutlaka bir tarafa meyilli olarak yapılmalı ve eğimin olduğu tarafta dreyn yapabilmek için vana olmalıdır. Dipte birikmiş pisliğin ve suyun belirli aralıklarla dreyn edilmesinde yarar vardır.

Greslerin Stoklanması

Yumuşak gres içeren fıçıların (00 numara ve 0 numara) dikey olarak stoklanmasında yarar vardır, çünkü gres fıçı ağızları daha büyük olduğu için taşınma sırasında ağızda oluşan hasarlar gres fıçısının akıtmasına neden olabilir.

Deponun Konumu

Yağların kapalı bir alanda ve çok sıcak olmayan koşullarda saklanması tercih edilir. Ancak uygulamada kimi zaman bu mümkün olmayabilir. Bu şartlar altında yağlar dışarıda tutulmalı ve mutlaka palet üstüne yerleştirilmelidir. Mümkün ise fıçılar sundurma altında tutulmalıdır. Ancak her iki şartta da deponun konumunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

• Kamyonların giriş çıkışı rahat olmalıdır.
• Yükleme boşaltma için bolca alan ayrılmalıdır.
• Ortamda yağ, su ve toz bulunmamalıdır.
• Envanter takibi çok kolay yapılmalıdır.
• Boş fıçılar için yer ayrılmalıdır.

Dışarıda Depolama

Eğer çok yüksek sıcaklıktan korunabiliyorsa bazı yağlar dışarıda saklanabilir. Ancak yazın sürekli güneş ışığına maruz ortamlar veya sıcaklığın 0 °C altına düştüğü şartlar yağlar için zararlı olabilir.
Bazı ürünler kesinlikle dışarıda saklanamaz.

• Transformatör yağları (Diala AX)
• Soğutma sistemi yağları (Clavus)
• Parafinik yağlar (Ondina)
• Gresler
• Tüm kesme yağları (özellikle su ile emülsiyon yapan yağlar)

Fıçıların Sevkiyatı

Standart hacimde olan (205 İt.) fıçılar dolu halde iken yaklaşık 1 80 kg. ağırlığındadırlar. Bu fıçılar birden fazla kullanılmak üzere hazırlanmışlardır, ancak kötü kullanım sonucu hasar görerek kullanılamaz hale gelmektedirler.

Fıçıların hasar görmemesi için fıçılar asla atılmamalıdır. Bu koşul fıçıların yumuşak bir zemine düşürülmesi halinde bile geçerlidir, çünkü çarpmaya bağlı hidrolik basınç bağlantı noktalarını zorlayabilir.

Fıçıların kamyonlardan veya yüksek yerlerden indirilmesi için pek çok metot vardır.

• Forklift
• Asansörlü palet taşıyıcıları
• Uygun emniyet tedbirleri alındıktan sonra kullanılabilecek eğik düzlemler.

Fıçıların Depolanması

Eğer yer müsait ise fıçıları yatay olarak saklamak en doğrusudur. Ancak fıçılar gerekirse paletler üzerinde dikey olarak da saklanabilir. Burada dikkat edilecek husus fıçıların daima baş aşağı tutulmasıdır.

Hangi saklama şekli uygulanırsa uygulansın, herhangi bir ürünü alırken mutlaka ambalaja hasar vermeyecek ve çok kolay ulaşılabilecek şekilde tasarım yapılması gerekir.

Diğer bir önemli husus ta FİFO diye tabir edilen ilk giren ilk çıkar kuralının uygulanmasıdır.
Eğer stoklama sırasında ambalajlar üst üste konuyor ise, aralara palet yerleştirilmesi, ambalajların hasar görmemesi için çok önemlidir. Ayrıca ambalaj üzerinde yazılı maksimum yükseklik sınırını geçmemekte yarar vardır.

Çelik borulardan yapılmış raflar yağların stoklanması için idealdirler. Bu raflar hem envanter kontrolünü kolaylaştırır, hem de FİFO kuralının uygulanmasında uygun ortamı yaratırlar.

Örnek Alma

Kimi zaman analiz yapmak için örnek alınması gerekebilir. Örnek alma öncesi fıçı yuvarlanarak homojenizasyon sağlanır. Örnek daima temiz bir kaba alınmalıdır. Örnek alınmadan önce kap yağ ile bir kez yıkanmalıdır.

Etiketlenme işlemi son derece düzgün yapılmalı, mutlaka yağın ismi, firmanın adı, örnek alınma tarihi etiket üzerine yazılmalıdır. Etiket üzerinde firmanın telefon ve fax numarasının bulunmasında fayda vardır.

Yağın Kullanım Sonrası Bozulması

Yağlar kullanım sırasında zaman içerisinde bozunurlar. Bu durumda yağların tamamen boşaltılıp yenisi ile değiştirilmesinde yarar vardır. Özellikle kesme yağları bozunmaya karşı çok açıktırlar. Bir emülsiyonun üstünde bulunan yağ filmi kesme yağının bozunması için yeterli ortamı oluşturur.

Bir kesme yağı emülsiyonunu oluştururken mutlaka suyun üzerine yağ ilave edilmelidir. Bu sırada sürekli olarak karıştırma işlemi yapılmalıdır. Kesinlikle yağa su eklenmemelidir. Bu durumda oluşacak emülsiyon dengesizdir. Ayrıca karıştırma tankı ve suyun temiz olduğundan emin olunmalı ve karıştırma işlemi bu makinenin yağ tankında değil mutlaka özel bir tankta yapılmalıdır.

Yangına Karşı Önlemler

Ambalaj içerisindeki gres ve yağların yanma riskleri çok azdır. Bu risk parlama noktası tabir edilen fiziksel özellik ile paralellik arz eder. Parlama noktası düşük olan yağların yanma riskleri yüksektir. Ancak genel olarak yağ parlama noktaları 150 °C üzerindedir.

Eğer bir ürünün parlama noktası 55 °C altında ise ürün mutlaka havalandırmalı bir bölgede saklanmalı ve ateşten uzak tutulmalıdır. Bu tür ürünlerin ambalajları sıkı sıkıya kapalı olmalı, eğer kapaklarda bir deformasyon gözlenmiş ise mutlaka koruyucu önlemler alınmalıdır.

Parlama noktası 55 °C üzerinde olan ürünler için özel önlemler gerekmez. Ancak mümkün ise bu ürünler de serin yerde saklanmalıdır.

Yağ emmiş üstübüler, yağ emmiş odun talaşları, yağ emmiş kağıtlar ateş ile temas halinde çabuk yanabilirler.

Yağdan dolayı çıkan yangınlarda CÖ2 söndürücüleri, kuru kimyasal toz ve kum kovaları kullanılmalı asla su ile söndürmeye çalışılmamalıdır. Su yağı üstünde taşıyarak başka noktalara iletir ve yangının genişlemesine yol açar.

Shell'e ait tesislerden sevk edilen her ürünün kalitesi çok iyi bir şekilde kontrol edilmiştir. Yağların imalatı ve paketlenmesi sırasında modern teknolojinin gerektirdiği ekipmanlar kullanılmış ve ürünlerin tanımlanmış spesifikasyonlara tam olarak uyduğu kontrol edilmiştir.

Ancak yağlar Shell tesislerini terk ettikten sonra sahip oldukları özelliklerinin korunması; taşınma ve stoklama sırasında uygulanan işlemlere bağlıdır.

Bu bölümde sîzlere yağları nasıl stoklayacağınıza ve naklederken nelere dikkat edeceğinize dair genel bilgiler verilmiştir.
Daha geniş bilgi için lütfen Shell Teknik Şube'ye danışınız.

Depoloma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Ambalajlar daima temiz tutulmalı ve temiz bir bezle tozları silinmelidir. Eğer bir ürünün etiketinde, renginde veya kokusunda bir değişiklik söz konusuysa mutlaka önemsenmek ve Shell yetkilisi bu durumdan haberdar edilmelidir.

Böyle bir yağ mutlaka ayrı bir yerde stoklanmalı ve ilave etiketle durumu belirtilmelidir. Durumu Shell yetkilisi tarafından belirlenene kadar yağ kullanılmamalıdır.

Yağlar daima temiz ve sağlam kaplara alınmalı ve bu şekilde gerekli makina ve bölgeye gönderilmelidir. Aksi takdirde akıtan yağ kapları çok kısa sürede her yere kirli yağ bulaştırır.

Yağ dağıtım vanalarının altında mutlaka tepsiler bulundurulmalıdır. Yere dökülmüş yağ, iş kazaları için gerekli şartları hazırlar. Bu sebeple dökülmüş yağ hemen silinmeli ve ortamın kaygan olmadığından emin olunmalıdır. Temizlik için odun talaşı iyi bir malzemedir. Ancak odun talaşının yangına sebep olmaması için sürekli ortamdan uzaklaştırılması gerekir.

Gres pompaları daima temiz tutulmalı ve hazne sık sık temizlenmelidir. Grese karışmış olan kir bir zımpara gibi yatakları çizebilir.

Fıçı ve teneke kapakları içerisinden yağ alındıktan sonra kalan yağın kirlenmesini engellemek için mutlaka kapatılmalıdır.

Boş yağ ambalajlarını yağ saklamanın dışında başka bir amaç için kullanmayınız. Özellikle üzerinde etiketi bulunan bir yağ ambalajının içine herhangi bir işaretleme yapmadan farklı bir malzeme konulması halinde oluşabilecek yanlışlıklar çok kötü sonuçlar doğurabilir.

Boş fıçıları tezgah gibi kullanıp üzerinde kaynak veya taşlama işlemleri yapmayınız. Patlama riskini göz önünde bulundurup, bir fıçıyı asla oksi-asetilen kaynağı kullanarak kesmeyiniz.

Diğer Terimler